Polityka Prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych na stronie www.drluch.pl

Wszelkie dane osobowe na niniejszym serwisie internetowym przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z poszanowaniem prywatności i praw osób, których dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych jest Dr Luch spółka z o.o., NIP 8982257583, 50-252 Wrocław, ul. Świętego Wincentego 9/1C, tel. +48 609-608-574, zwana dalej administratorem danych osobowych bądź administratorem.

Inspektorem ochrony danych powołanym przez administratora danych osobowych jest Radosław Luch, kontakt: rejestracja@drluch.pl

Przetwarzając dane osobowe przestrzegamy zasady określonych m.in. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz.Urz.UE.L. Nr 119) – RODO.

Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak może być konieczne w celu wykonania danej usługi. Odmowa podania danych lub podanie danych niepełnych w niektórych przypadkach może uniemożliwić wykonanie przez nas usługi.

Zasada legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w zgodzie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Zasada celowości (określenia i ograniczenia celu)

Jako Administrator związani jesteśmy celem przetwarzania danych. Ogranicza to gromadzenie danych do określonych, wyraźnych (jednoznacznych) i legalnych celów oraz zakazuje poddawania danych dalszemu przetwarzaniu sprzecznemu z tymi celami. Na przykład pozyskując zgodę osoby na przetwarzanie danych związani jesteśmy celem, dla którego ową zgodę pozyskaliśmy. Nie możemy wykorzystać danych niezgodnie z wolą danej osoby, do celów dodatkowych, których dana osoba wyrażając zgodę nie znała lub nie była ich świadoma.

Zasada adekwatności

Zasada adekwatności oznacza niedopuszczalność przetwarzania danych w zakresie wykraczającym poza zbiór danych niezbędny dla realizacji określonego celu przetwarzania. Pozyskujemy dane tylko w takim zakresie, w jakim są konieczne na przykład dla realizacji i wykonania umowy, unikając zbierania danych zbędnych, nadmiernych.

Zasada prawidłowości danych

Jako na administratorze ciąży na nas obowiązek zapewnienia prawidłowości, merytorycznej poprawności, zgodności ze stanem rzeczywistym, kompletności i aktualności przetwarzanych danych osobowych.

Zasada ograniczenia czasowego

Mamy obowiązek ograniczenia czasowego przechowywania danych osobowych. Przechowywanie nie może być nadmiernie rozciągnięte w czasie, okres przechowywania musi być adekwatny i związany z celem, dla którego dane zostały pozyskane.

Obowiązek informacyjny

Przetwarzając dane osobowe zapewniamy osobom, których dane osobowe dotyczą możliwie najpełniejszą informację odnośnie zasad przetwarzania, celów oraz praw, jakie im przysługują. Treści obowiązków informacyjnych kierowanych do różnych grup, kategorii odbiorców mogą różnić się od siebie. Wynika to z faktu, iż inne bywają cele przetwarzania danych osobowych, a co za tym idzie modyfikacjom ulegają informacje, jakie zobowiązani jesteśmy przekazać. Niezależnie od tego każdorazowo informujemy, o:

 1. tożsamości administratora danych osobowych podając pełną nazwę oraz dane kontaktowe,
 2. tożsamości i danych kontaktowych powołanego inspektora ochrony danych
 3. celu przetwarzania danych oraz podstawę ich przetwarzania
 4. kategoriach danych osobowych,
 5. odbiorcach danych osobowych,
 6. gdy ma to zastosowanie – zamiarze przekazania danych osobowych odbiorcy w państwie trzecim,
 7. okresie, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 8. celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jeżeli stanowią podstawę przetwarzania,
 9. prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 10. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawie do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
 11. prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 12. źródle pochodzenia danych osobowych, a gdy ma to zastosowanie – czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
 13. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Podstawowe prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe

Zawsze działamy z poszanowaniem praw osób, których dane przetwarzamy.

Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych tj. uzyskać od administratora między innymi informacji o posiadanych danych, żądać ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także przenosić dane.

Osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych powinna być świadoma, iż zgoda taka jest zawsze dobrowolna. Zgoda taka może być w każdej chwili cofnięta. Nie wpływa to na legalność przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, jednak uniemożliwia nam kategorycznie przetwarzanie danych w przyszłości, o ile nie istnieje inna podstawa przetwarzania danych. Dla skutecznego cofnięcia zgody wystarczy złożenie oświadczenia w formie pozwalającej nam na zapoznanie się z wolą osoby, której dane dotyczą. Zachęcamy szczególnie do kontaktu z powołanym inspektorem ochrony danych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
– dostawcom usług zaopatrujących Sklep w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
– dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Sklep w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
– osobom upoważnionym przez Ciebie

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez pięć (5) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są trwale usuwane lub poddawane anonimizacji.

Cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów znajdą Państwo poniżej.

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

Ciasteczka „sesyjne”
Są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ciasteczka „stałe”
Są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Informacje dodatkowe:
1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
3. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dział poniżej lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
4. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
5. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.

Jak wyłączyć ciasteczka?
1. Serwis korzysta z ciasteczek. Jeśli użytkownik nie chce pobierać tych plików, musi zmienić ustawienia przeglądarki (informacje poniżej).
2. Większość przeglądarek automatycznie zezwala na ciasteczka, można jednak łatwo zmienić ustawienia przeglądarki.
3. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, musi zmienić ustawienia przeglądarki.
4. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie z serwisu.

Przykładowe sposoby na zarządzanie plikami cookies w przeglądarce:

Microsoft Edge / Internet Explorer
W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia> Opcje internetowe> Prywatność W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Google Chrome
W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
Wybieramy zakładkę Ustawienia> Pokaż ustawienia zaawansowane W sekcji Prywatność> Ustawienia treści W opcji Pliki cookies zaznaczamy pozycję „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm” Wybieramy przycisk Gotowe.

Mozilla Firefox
W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia> Opcje> Prywatność Wybieramy opcję „Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika”, pozycja pierwsza „Zawsze używaj trybu prywatnego” oraz pozycja ostatnia „Akceptuj ciasteczka” muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik) W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies. Klikamy na przycisk OK.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje> Bezpieczeństwo Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze „Akceptuj pliki cookies”

Opera
Menu przeglądarki: Narzędzie> Preferencje> Zaawansowane> Ciasteczka Zaznaczamy opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek” Klikamy OK