Regulamin sklepu drluch

Regulamin sprzedaży książek elektronicznych (ebooków i audiobooków) w sklepie internetowym Dr Luch

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Dr Luch sp. z o.o., działający pod adresem www.drluch.pl/sklep;
2. Regulamin – niniejszy regulamin;
3. Ebook – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). Ebook przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Ebooka;
4. Audiobook – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odsłuchania i obejrzenia za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). Audiobook przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Audiobooka;
5. Sprzedawca – Dr Luch Sp. z o.o., z siedzibą ul. Św. Wincentego 9/1C, 50-252 Wrocław, KRS nr 0000840638, REGON 386029444, NIP 8982257583; telefon 609-608-574, email sklep@drluch.pl
6. Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Ebooka lub Audiobooka;
7. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Ebooka lub Audiobooka w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu Cywilnego);
8. Strony – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zakupu Ebooków i Audiobooków od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, korzystania z Ebooków i Audiobooków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sprzedawcy (www.drluch.pl/regulamin-sklep).
4. Klient składając zamówienie na zakup Ebooka lub Audiobooka oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ NA EBOOKI I AUDIOBOOKI

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
2. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego Ebooka lub Audiobooka, w szczególności dostępne formaty plików, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w Regulaminie.
3. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z produktów dostępnych w sklepie, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego może dokonać zamówienia na stronie „Koszyk Sklepu”.
4. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych.
5. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format Ebooka lub Audiobooka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do odtworzenia formatu podanego na stronie Ebooka lub Audiobooka, opisem danego Ebooka lub Audiobooka oraz informacją o typie pliku.
6. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
7. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Kupuję i płacę” lub równoznacznej.
8. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego Ebooka lub Audiobooka oraz jego cenę. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
9. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie Ebooka lub Audiobooka na urządzenie niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty.  Na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie również przesłany odnośnik do pobrania dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury.
10. Dostawa Ebooka lub Audiobooka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
11. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta Ebooka lub Audiobooka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.
12. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Sklepowi w formie pisemnej (e-mail: sklep@drluch.pl) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za przedmiot, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.

PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Ebooków i Audiobooków zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym Ebooku lub Audiobooku jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu Ebooka lub Audiobooka do Koszyka.
4. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówione Ebooki lub Audiobooki spośród form udostępnionych przez Sklep.
5. Płatności obsługiwane są przez podmioty obsługujące płatności internetowe paynow.pl, paypal.com . Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz paypal.com.
6. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności tj. Paynow lub Blue Media S.A.. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie https://www.paynow.pl,  https://www.bluemedia.pl, https://paypal.com .

8. Dostępne są między innymi poniższe formy płatności:


Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

9. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.
10. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formie odnośnika do pobrania, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia bez podania przyczyn.
2. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@drluch.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał w sposób wskazany w ust. 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
4. W przypadku zgodnego z prawem odstąpienia od umowy Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci Konsumentowi otrzymane płatności. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
5. Konsument nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę Ebooka lub Audiobooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia.
7. Jeżeli Ebook lub Audiobook został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).

PRAWA AUTORSKIE

1. E- book i Audiobook oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Korzystanie przez Klienta z Ebooka lub Audiobooka możliwe jest wyłącznie dla własnego użytku Klienta,
3. Klient jest uprawniony do korzystania z Ebooka lub Audiobooka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji.
5. Klient może wprowadzać zakupione Ebooki lub Audiobooki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
6. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Ebooka lub Audiobooka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
• wielokrotnego pobrania Ebooka lub Audiobooka i ich zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Ebooka lub Audiobooka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Ebooka lub Audiobooka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
• trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Ebooka lub Audiobooka techniką cyfrową.
7. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę.
8. Klient nie jest uprawniony w szczególności do:
• wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Ebooka lub Audiobooka lub jego fragmentu w szczególności poprzez ich wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
• wprowadzenia Ebooka lub Audiobooka do obrotu, w tym najmu Ebooka lub Audiobooka lub ich kopii lub użyczenia;
• sublicencjonowania Ebooka lub Audiobooka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Ebooka lub Audiobooka);
• ingerowania w treść Ebooka lub Audiobooka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
• usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka lub Audiobooka;
• wykorzystywania Ebooka lub Audiobooka w celach komercyjnych.
9. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z Ebookiem lub Audiobookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
10. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Ebooka lub Audiobooka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja może być złożona w szczególności, gdy:
• Klient nie otrzyma linku do Ebooka lub Audiobooka oraz informacji o sposobie jego pobrania w ciągu trzech dni roboczych od dokonania zapłaty, tj. wpływu zapłaty za zakupionego Ebooka lub Audiobooka na rachunek Sklepu;
• otrzymany plik jest uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe;
• pobrany plik nie zawiera zakupionego Ebooka lub Audiobooka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający Ebook lub Audiobook.
3. Klient składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@drluch.pl.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni wymieni Ebooka lub Audiobooka na wolnego od wad lub – w przypadku niemożliwości dokonania wymiany j.w. – zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
7. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania Ebooka lub Audiobooka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
8. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
9. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
10. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Ebooków lub Audiobooków bez wad.
2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy Ebooka lub Audiobooka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z Ebookami lub Audiobookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany siłą wyższą.
4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa o dostarczenie treści cyfrowej będzie uważana za niezawartą.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony Ebook lub Audiobook, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.drluch.pl/polityka-prywatnosci .

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej w postaci Ebooka lub Audiobooka jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Ebooków lub Audiobooków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2023r.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
7. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Załącznik nr 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość