Regulamin sklepu drluch

Regulamin sprzedaży produktów w sklepie internetowym Dr Luch

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Dr Luch sp. z o.o., działający pod adresem www.drluch.pl/sklep;
2. Regulamin – niniejszy regulamin;
3. Produkt – przedmiot fizyczny lub w formacie elektronicznym dostępny do zakupu w Sklepie;
4. Ebook – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, czytniku książek elektronicznych, tablecie, smartfonie). Ebook przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Ebooka;
5. Audiobook – publikacja w postaci elektronicznej, przeznaczona do sprzedaży w Sklepie, jako treść cyfrowa, do odsłuchania za pomocą odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu elektronicznym (np. komputerze osobistym, odtwarzaczu audio, tablecie, smartfonie). Audiobook przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Audiobooka;
6. Sprzedawca – Dr Luch Sp. z o.o., z siedzibą ul. Św. Wincentego 9/1C, 50-232 Wrocław, KRS nr 0000840638, REGON 386029444, NIP 8982257583; telefon 609-608-574, email sklep@drluch.pl
7. Klient lub zamiennie Kupujący – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Produktu;
8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Produktu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22(1) Kodeksu Cywilnego);
9. Strony – łącznie Sprzedawca i Klient, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu.
10. DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r., w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych) w ramach Sklepu Internetowego Treści zabronionych prawem, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zakupu Produktów od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu, korzystania z Ebooków i Audiobooków oraz wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
2. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient jest zobowiązany do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Ponadto Klient zobowiązuje się do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści w rozumieniu DSA.
3. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie Sprzedawcy (www.drluch.pl/regulamin-sklep).
4. Klient składając zamówienie na zakup Produktu oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupów.

SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu (także niedziele i święta) z wyłączeniem przerw niezbędnych do przeprowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych albo wykonania innych czynności technicznych niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, o czym informują komunikaty umieszczone na stronie internetowej Sklepu.
2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie są ofertą w rozumieniu art. 66 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (dalej: “Kodeks cywilny”), lecz zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient zostaje powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji poprzez otrzymanie wiadomości e-mail na podany przez niego adres. Jeżeli produkt jest niedostępny lub realizacja zamówienia jest niemożliwa z innej przyczyny, Klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o braku możliwości realizacji zamówienia i ewentualnej propozycji dalszej realizacji zamówienia.
Co do zasady momentem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sklepem jest chwila otrzymania przez Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
3. Sklep prezentuje rodzaj oferowanego Ebooka lub Audiobooka, w szczególności dostępne formaty plików, cenę zakupu oraz szczegółowe postanowienia w zakresie udzielanej licencji, jeśli są one odmienne niż zasady, o których mowa w Regulaminie.
4. W celu złożenia zamówienia Klient wybiera jeden z produktów dostępnych w sklepie, a następnie wybiera opcję „Dodaj do Koszyka” lub równoznaczną, w wyniku czego może dokonać zamówienia na stronie „Koszyk Sklepu”.
5. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny są podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie zamieszczone są przy danym produkcie. Koszt dostawy (jeśli wystąpi) doliczany jest do cen Produktów na fakturze lub paragonie. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Produktu podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta, dodatkowo potwierdzona w Koszyku i w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia. Informacja na temat całkowitej kwoty do zapłaty (z ewentualnym kosztem dostawy) przedstawiana jest po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
6. Składanie zamówień następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu i podanie wszystkich wymaganych danych.
7. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien upewnić się czy wybrany przez niego format Ebooka lub Audiobooka będzie obsługiwany przez urządzenie elektroniczne, na którym chce z niego korzystać. Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi niezbędnymi do odtworzenia formatu podanego na stronie Ebooka lub Audiobooka, opisem danego Ebooka lub Audiobooka oraz informacją o typie pliku.
8. Na stronie internetowej Sklepu przy Produkcie może być podana orientacyjna ilość produktu oraz czas, który potrzebny jest Sklepowi na skompletowanie zamówienia na dany produkt, a następnie przekazania go do wysyłki. Czas w jakim Sklep wyśle do Klienta zamówienie nie jest równoznaczny z czasem jego dostawy poprzez firmę przewozową.
W przypadku gdy w zamówieniu znajdują się pozycje, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wtedy zamówienie jest realizowane tak jak pozycja, na którą trzeba czekać najdłużej. W razie niemożliwości realizacji zamówienia w terminie określonym pierwotnie na stronie Sklepu, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany wraz z określeniem nowego terminu realizacji zamówienia, nie dłuższego jednak niż 30 dni od dnia otrzymania zamówienia. Klient może w takim przypadku zrezygnować z zamówienia, a także strony mogą umówić się na dłuższy termin realizacji zamówienia.
9. Produkt z dostępną wysyłką jest wysyłany na adres oraz w sposób wskazany przez Klienta w zamówieniu. Wymagany jest kompletny adres z kodem pocztowym, na który ma być wysłane zamówienie lub wybór punktu odbioru przesyłki oraz numer telefonu kontaktowego i email osoby odbierającej przesyłkę.
10. Do momentu dokonania płatności Klient może dokonywać zmian w zamówieniu albo je anulować.
11. Zamówienie zostanie złożone z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyboru przez Klienta opcji „Kupuję i płacę” lub równoznacznej.
12. Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności Sklep potwierdzi rejestrację zamówienia przesyłając na adres mailowy Klienta potwierdzenie przyjęcia zamówienia wskazując rodzaj zakupionego Produktu, jego cenę oraz koszt dostawy. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
13. Sklep prześle na adres poczty elektronicznej Klienta link umożliwiający pobranie Ebooka lub Audiobooka na urządzenie niezwłocznie po zarejestrowaniu wpłaty.  Na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie również przesłany odnośnik do pobrania dowodu zakupu w postaci paragonu lub faktury.
14. Dostawa Ebooka lub Audiobooka następuje wyłącznie drogą elektroniczną i jest bezpłatna.
15. Umowę o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez klienta Ebooka lub Audiobooka uważa się za zawartą z chwilą dokonania przez Klienta płatności w jeden ze sposobów oferowanych przez Sprzedawcę.
16. Jeżeli Kupujący nie zgłosi Sklepowi w formie pisemnej (e-mail: sklep@drluch.pl) w ciągu 3 dni roboczych, od daty dokonania płatności za przedmiot, informacji, że nie otrzymał zamawianego pliku, uznaje się, iż został on skutecznie doręczony Kupującemu.

PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
3. Dodatkowe rabaty lub promocje mogą być naliczane po dodaniu Produktu do Koszyka.
4. Klient ma prawo dokonać wyboru sposobu płatności za zamówiony Produkt spośród form udostępnionych przez Sklep.
5. Płatności obsługiwane są przez podmioty obsługujące płatności internetowe paynow.pl, paypal.com. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A. oraz paypal.com.
6. W celu dokonania płatności, z chwilą złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, Klient zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności tj. Paynow lub Blue Media S.A.. Zasady dokonywania płatności on – line zostały wskazane na stronie https://www.paynow.pl,  https://www.bluemedia.pl, https://paypal.com .
7. Dostępne są między innymi poniższe formy płatności:


Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

8. W przypadku niedokonania płatności w terminie 14 dni od złożenia zamówienia i potwierdzania przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę zamówienie zostanie anulowane i traktowane będzie jako nieistniejące.
9. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej w formie odnośnika do pobrania, na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – Klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep.
2. W celu odstąpienia od umowy Klient powinien złożyć Sklepowi na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z przesłaniem dowodu zakupu, jego kopii lub co najmniej podaniem numeru zamówienia, a następnie niezwłocznie dokonać zwrotu towaru w stanie niepogorszonym do Sprzedającego na adres:

CME Dr Luch
ul. Świętego Wincentego 9/1c parter
50-252 Wrocław

z dopiskiem “Zwrot”.

3. W celu odstąpienia od umowy Konsument powinien złożyć oświadczenie drogą elektroniczną na adres mailowy sklep@drluch.pl. Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Zwrotu towaru należy dokonać nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient odstąpił od Umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał w sposób wskazany powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
5. Sklep niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, przy czym Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (ponad kwotę najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Produktu oferowanego przez Sklep). Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania odsyłanego Produktu. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, który wyraził wyraźną zgodę na udostępnienie przez Sprzedawcę Ebooka lub Audiobooka przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Klient wyraża taką zgodę poprzez zaznaczenie stosownej opcji w chwili składania Zamówienia.
7. Jeżeli Ebook lub Audiobook został dostarczony do Klienta nie będącego Konsumentem, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 poz. 1225).

PRAWA AUTORSKIE

1. Ebooki i Audiobooki oferowane przez Sprzedawcę stanowią utwory w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Korzystanie przez Klienta z Ebooka lub Audiobooka możliwe jest wyłącznie dla własnego użytku Klienta,
3. Klient jest uprawniony do korzystania z Ebooka lub Audiobooka tylko na własny użytek, w zakresie określonym Regulaminem, udzieloną licencją oraz przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Warunki udzielonej licencji wynikają z Regulaminu lub ze szczegółowych warunków licencji.
5. Klient może wprowadzać zakupione Ebooki lub Audiobooki do pamięci urządzeń elektronicznych oraz odczytywać je za ich pomocą.
6. Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Ebooka lub Audiobooka, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji:
• wielokrotnego pobrania Ebooka lub Audiobooka i ich zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera;
• trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Ebooka lub Audiobooka w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Ebooka lub Audiobooka niezbędne jest jego zwielokrotnienie;
• trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Ebooka lub Audiobooka techniką cyfrową.
7. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę.
8. Klient nie jest uprawniony w szczególności do:
• wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania Ebooka lub Audiobooka lub jego fragmentu w szczególności poprzez ich wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie;
• wprowadzenia Ebooka lub Audiobooka do obrotu, w tym najmu Ebooka lub Audiobooka lub ich kopii lub użyczenia;
• sublicencjonowania Ebooka lub Audiobooka (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Ebooka lub Audiobooka);
• ingerowania w treść Ebooka lub Audiobooka, dokonywania zmian pliku, w tym usuwania ewentualnych błędów pliku;
• usuwania technicznych zabezpieczeń Ebooka lub Audiobooka;
• wykorzystywania Ebooka lub Audiobooka w celach komercyjnych;
• publicznego odtwarzania Ebooki lub Audiobooka, jego fragmentów lub całości lub umożliwiania innemu podmiotowi takiego odtwarzania.
9. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami licencji. Dokonując akceptacji Regulaminu Klient potwierdza, że zapoznał się i akceptuje postanowienia licencji. Powyższe dotyczy także szczegółowych warunków licencji, jeśli zaprezentowano je odrębnie wraz z Ebookiem lub Audiobookiem, w szczególności podczas składania zamówienia przez Klienta.
10. W przypadku wykrycia przez Sklep działań Klienta lub osób trzecich działających na zlecenie lub w porozumieniu z Klientem naruszających prawa autorskie do Ebooka lub Audiobooka, Sklep może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych.

REKLAMACJE I SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku, gdy po otrzymaniu zamówionego Produktu fizycznego Klient zauważy w nim jakiekolwiek wady fabryczne ma prawo skorzystać z przysługujących mu uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Produktu lub poprzez kontakt ze Sklepem.
W celu rozpatrzenia przez Sklep reklamacji niezbędne jest odesłanie wadliwego Produktu wraz z dowodem zakupu lub jego kopią na adres:

CME Dr Luch
ul. Świętego Wincentego 9/1c parter
50-252 Wrocław

z dopiskiem “Reklamacja”.

3. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania przez Sklep reklamowanego produktu na powyższy adres.
Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wymieni towar na nowy i odeśle na własny koszt, chyba, że możliwa będzie naprawa towaru i Klient takiej naprawy zażąda. W przypadku, gdy wymiana ani naprawa nie będzie możliwa Sklep zwróci klientowi pełną należność za zakupiony towar w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. Klient może również – zamiast zwrotu należności – zatrzymać towar i żądać stosownego obniżenia ceny.
Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane. Koszt wysyłki reklamowanego Produktu, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zostanie zwrócony Klientowi przez Sklep przelewem na rachunek bankowy podany przez Klienta.
4. Reklamacja może być złożona także, gdy:
• Klient nie otrzyma linku do Ebooka lub Audiobooka oraz informacji o sposobie jego pobrania w ciągu trzech dni roboczych od dokonania zapłaty, tj. wpływu zapłaty za zakupionego Ebooka lub Audiobooka na rachunek Sklepu;
• otrzymany plik jest uszkodzony lub jego odtworzenie na właściwym do tego urządzeniu nie będzie możliwe;
• pobrany plik nie zawiera zakupionego Ebooka lub Audiobooka lub jest niekompletny i po zgłoszeniu zaistniałego faktu nie zostanie wysłany Klientowi plik zawierający Ebook lub Audiobook.
5. Klient składa reklamację w formie pisemnej wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej sklep@drluch.pl.
6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji, numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
7. Sklep poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości mailowej.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni wymieni Ebooka lub Audiobooka na wolnego od wad lub – w przypadku niemożliwości dokonania wymiany j.w. – zwróci Klientowi równowartość uiszczonej ceny. Zwrot płatności nastąpi w formie, w której Klient ją zrealizował.
9. Reklamacje należy zgłosić w terminie jednego roku od dnia pierwszego pobrania Ebooka lub Audiobooka. Reklamacje zgłaszane po upływie tego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.
10. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m. in. Konsument ma możliwość:
• zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
• zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
• skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
11. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
12. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktów bez wad.
2. Sklep nie gwarantuje, że każde urządzenie elektroniczne prawidłowo odtworzy Ebooka lub Audiobooka, nawet jeżeli jego producent zapewnia o zgodności urządzenia z Ebookami lub Audiobookami zapisanymi w określonym formacie. W przypadku wątpliwości należy zapoznać się z instrukcją urządzenia końcowego i sprawdzić obsługiwany format plików.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia spowodowany siłą wyższą.
4. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości zrealizowania zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej.
5. Jeżeli siła wyższa wystąpi po dokonaniu płatności przez Klienta, a realizacja zamówienia nie będzie mogła zostać zrealizowana w terminie trzech dni roboczych od dnia zapłaty, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków w formie, w której Klient ją zrealizował, a umowa o dostarczenie treści cyfrowej będzie uważana za niezawartą.
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za działalność administratorów serwerów pocztowych Klienta, w szczególności za blokowanie przesyłania wiadomości mailowych na adres podany przez Klienta przy rejestracji, a także za blokowanie i usuwanie wiadomości mailowych przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu elektronicznym Klienta.
7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz e-maila zawierającego zakupiony Ebook lub Audiobook, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta – np. przepełniona skrzynka mailowa lub błędnie podany adres e-mail.

DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.drluch.pl/polityka-prywatnosci .

PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNYM TREŚCIOM

1. W Sklepie dostępne są usługi pośrednie w rozumieniu DSA. Usługi te kierowane są do odbiorców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są nimi:
a) opinie – funkcja pozwalająca na zamieszczaniu opinii o produktach;
2. Dochowujemy wszelkich starań, aby eliminować z powyżej wskazanych usług nielegalne treści, niezwłocznie po tym jak się o nich dowiemy i je zweryfikujemy. Tym samym korzystając ze Sklepu Klient zobowiązuje się do niedostarczania, nieprzekazywania i niepublikowania nielegalnych treści.
3. Nielegalne treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do określonego działania, nie są zgodne z powszechnie obowiązujący prawem. Nielegalnymi treściami mogą być w szczególności treści naruszające prawa autorskie, treści dyskryminujące, obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub w inny sposób naruszające dobra osobiste, jak również prezentacja Produktów i informacji o nich niespełniających określonych wymogów prawnych lub naruszających prawa innych podmiotów.
4. Dodatkowo, w zakresie usługi zamieszczania opinii o Produktach, można je zamieszczać pod warunkiem, że opiniowane Produkty faktycznie zostały zakupione, a ponadto zastrzegamy, że możemy odmówić publikacji tych opinii które:
a) wprowadzają w błąd;
b) zostały napisane w zamian za wynagrodzenie;
c) zawierają treści reklamowe, marketingowe lub odnoszą się do tzw. lokowania produktu;
d) zawierają linki do stron internetowych;
e) naruszają dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego;
f) zawierają dane osobowe lub inne dane wrażliwe;
g) nie dotyczące produktu;
h) zawierają treści wulgarne lub powszechnie uznawane za obraźliwe.
5. O nielegalnych treści możemy się dowiedzieć sami, ale również możemy otrzymać informacje o ich istnieniu od dowolnej osoby lub podmiotu, w tym od zaufanych podmiotów sygnalizujących, których zgłoszenia zawsze traktujemy priorytetowo.
6. Nie prowadzimy uprzedniej, jak również zautomatyzowanej identyfikacji oraz weryfikacji nielegalnych treści, a wszelkie decyzje w ich zakresie podejmowane są po otrzymaniu informacji o ich występowaniu i przez osoby posiadające do tego właściwą wiedzę.
7. Nielegalne treści można zgłosić poprzez formularz kontaktowy.
8. Gdy tylko będziemy mieć wiedzę o istnieniu nielegalnej treści usuniemy ją lub uniemożliwimy dostęp do niej.
9. W przypadku przekazania przez odbiorcę naszej usługi nielegalnych treści lub treści niezgodnych z Regulaminem możemy stosować:
a) ograniczenie widoczności określonych informacji, w tym ich usuwanie, uniemożliwienie do nich dostępu, depozycjonowanie;
b) zawieszenie, zakończenie lub inne ograniczenie płatności pieniężnych;
c) zawieszenie lub zakończenie świadczenia usługi w całości lub w części;
d) zawieszenie konta Klienta lub wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie konta Klienta.
10. Decyzja wraz z uzasadnieniem podjęta w wyniku zgłoszenia danej treści, przekazana zostanie na adres e-mail zgłaszającego oraz zainteresowanego odbiorcy usługi.
Zaznaczamy, że zawsze działamy z poszanowaniem praw podstawowych odbiorców naszych usług, jak też wolności wypowiedzi i informacji. Jednocześnie zainteresowanym odbiorcom danej usługi przekazujemy uzasadnienie zastosowanych przez nas ograniczeń.
12. Odbiorca danej usługi, a także zgłaszający nielegalne treści, jeśli nie zgadza się naszą decyzją lub jej uzasadnieniem, o których mowa w pkt. 8 lub 9, w czasie 6 miesięcy od uzyskania informacji o decyzji ma prawo do złożenia
skargi poprzez formularz kontaktowy. Tak szybko jak jest to możliwe odpowiemy na skargę i wyjaśnimy zgłoszone zastrzeżenia.
13. W przypadku dokonywania oczywiście bezzasadnych zgłoszeń lub skarg mamy prawo, po uprzednim bezskutecznym ostrzeżeniu, zawiesić na okres do 12 miesięcy rozpatrywanie ich.
14. Prawo zobowiązuje nas do tego, aby w przypadku otrzymania nakazu od uprawnionego organu sądowego lub administracyjnego podjąć działania w nim określone lub udzielić wskazanych informacji. W takim przypadku poinformujemy autora treści o otrzymaniu takiego nakazu w terminie w nim określonym albo jeżeli takiego terminu nie określono, to najpóźniej w chwili podjęcia danych działań.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z realizacji umowy sprzedaży jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem umów zawartych z Konsumentami.
3. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne zostają wyłączone. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem lub brakiem możliwości korzystania z Ebooków lub Audiobooków. Postanowienie to nie odnosi się do umów zawieranych z Konsumentami.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 grudnia 2023r.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach podyktowanych względami technicznymi dotyczącymi świadczenia usług oraz zmiany mającej na celu dostosowanie postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
7. Sprzedawca poinformuje Klientów o zmianie Regulaminu przesyłając nową treść Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz udostępniając nową treść Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Załącznik nr 1: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość